Handelsbetingelser

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR KØB OG AFTALE HOS EDIZON APS (PRIVAT)

Almindelige betingelser for køb og aftale hos Edizon ApS (forkortet EDIZON APS)

 1. Parterne
  Denne aftale indgås mellem Køber og EDIZON APS ApS, CVR, 33 37 56 03, Fabrikvej 11 B, 8260 Viby J. Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således Køber, der hæfter for betaling af de ydelser, der fremgår iht. aftalen. Det gælder også, hvis Køber overlader luftrenser eller andre produkter købt hos EDIZON APS til en anden bruger.
 2. Betingelse for indgåelse af aftalen

EDIZON APS leverer luftrensere og Laundry Pro 2.0 til skandinaviske lande samt Tyskland.

 1. Betalingsbetingelser
  Alle varer og serviceydelser betales forud efter modtagelse af faktura.

EDIZON APS modtager betaling i forbindelse med bankoverførsel. Faktura sendes efter køb eller leje. Er leje valgt, vil der månedligt blive sendt en faktura ud på mail, der betales månedligt forud.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.

Ydelserne anses for betalt til EDIZON APS, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut indenfor betalingsfristen.

 1. Misligholdelse
  Ved forsinket betaling har EDIZON APS krav på gebyrer, samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven (morarente).

EDIZON APS er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.

 1. Kreditgodkendelse
  Finansiering af produkter kan tilbydes gennem IKANO BANK til private og Grenke til Erhverv.
 2. Fortrydelsesret

Køber er kun berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven (fjernsalg). Køber kan fortryde nærværende aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Erhvervsdrivende er således ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, såfremt kunden ikke er tilfreds med det solgte produkt. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Køber har fået varen i hænde. Køber har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare.

Hvis Køber f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de
nævnte oplysninger, har Køber frist til og med mandag den 15. Har Køber først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Køber frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Køber vente til den følgende hverdag.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til EDIZON APS.

Det er tilstrækkeligt, at Køber inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til EDIZON APS. Hvis Køber vil sikre sig bevis for, at Køber har fortrudt rettidigt, kan Køber f.eks. gemme kvitteringen for, at Køber har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Medmindre andet er aftalt, skal køber selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.

Har EDIZON APS i henhold til aftalen leveret en erstatninsgsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog EDIZON APS. Varen skal tilbagesendes til EDIZON APS ApS, Fabrikvej 11 B, 8260 Viby J.

 1. Lovvalg og værneting
  Enhver tvist som måtte opstå som følge af denne aftale skal afgøres efter dansk ret.

GENERELLE VILKÅR FOR ALLE PRIVATKUNDER HOS EDIZON APS ApS

Velkommen til Edizon ApS

Din aftale med EDIZON APS består af din underskrevne kontrakt og/eller EDIZON APS’s elektroniske ordrebekræftelse fra webshoppen, der viser, hvad du har købt hos EDIZON APS.

Læs i øvrigt disse vilkår grundigt igennem, og vær særligt opmærksom på
de tekster, som enten er oplistet i starten af hvert sæt vilkår eller fremhævet på
anden vis.

1.1 Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse
Edizon ApS tilbyder finansiering gennem IKANO BANK med mulighed for rente frie afbetalinger i op til 20 måneder. Kræves godkendt kreditvurdering af IKANO BANK inden optagelse af lån. 

1.2 Fortrydelsesret
EDIZON APS lægger vægt på tilfredse kunder. Hvis du har indgået en aftale med EDIZON APS ved fjernsalg har du efter loven derfor 14 dages fortrydelsesret. Edizon ApS tilbyder jvf. loven om returret, lydende på 30 dages returret. Det betyder, at du har ret til at fortryde din aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele EDIZON APS, din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. brev, e-mail eller ved opkald til Kundeservice og oplyse ordre nummer).

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om
udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer EDIZON APS alle betalinger modtaget fra dig, uden leveringsomkostninger, returomkostninger og uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor EDIZON APS har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde aftalen. EDIZON APS gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion eller via bankoverførsel. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

EDIZON APS kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil EDIZON APS har modtaget eventuelle
købte varer retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at du har
returneret varerne til os.

Hvis du har modtaget varer i forbindelse med aftalen, skal du returnere
varerne til EDIZON APS uden unødig forsinkelse og senest 30 dage fra den dato,
hvor du har informeret os om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er
overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af 30 dage.

Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne
med almindelig post.

OBS. EDIZON APS godtager og modtager ikke forsendelser pr. efterkrav.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes
forkert håndtering, hærværk og lignende, mens varen var i din besiddelse.

1.3 Reklamationsret
Når du har indgået en aftale med EDIZON APS ved fjernsalg har du 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation og i henhold til vores øvrige vilkår.

Reklamationsfristen udløber 24 måneder efter den dag, hvor du modtager varen.

For at udøve reklamationsretten skal du meddele EDIZON APS din beslutning om
at gøre brug af reklamationsretten i en utvetydig erklæring (f.eks. brev, e-mail eller ved opkald til Kundeservice).

Reklamationsfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af reklamationsretten, inden reklamationsfristen er udløbet.

Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, som vurderes særskilt ved enhver reklamation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen eller brud på garantien ved manglende overholdelse af service på produktet.

EDIZON APS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten sendes til:
EDIZON APS ApS, Fabrikvej 11 B, 8260 Viby J.

OBS. EDIZON APS godtager og modtager ikke forsendelser pr. efterkrav.

EDIZON APS kan tilbageholde eventuel tilbagebetaling indtil EDIZON APS har modtaget den købte vare retur eller du har fremlagt dokumentation for, at du harreturneret varerne til os.

Hvis du gør brug af reklamationsretten af varer, skal du returnere varerne til EDIZON APS uden unødig forsinkelse og senest 30 dage fra den dato, hvor du har informeret EDIZON APS om udøvelse af reklamationsretten.

1.4 Varer undtaget fortrydelses- & reklamationsretten

Flg. varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

 • Varer som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
 • Forseglede varer, som af sundhedsbestkyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret og hvor forseglingen er brudt efter leveringen
 • Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering
 • Varer hvor plomberingen er brudt
 • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjeneste-ydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelseretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
 • Aftaler indgået på offentlig auktion
 • Varer der forringes eller forældes hurtigt

1.5 Levering & fri fragt

Levering sker indenfor 3-5 hverdage. 

 1. Kundeservice og fejlretning
  Vedrørende produkter, installation og Serviceaftale, kan kundeservice kontaktes på telefon 86 28 49 01.

E-mails til kundeservice kan sendes til info@edizon.dk

WEB
På vores hjemmeside finder du også artikler om indeklima, produkt information, FAQ, manualer, instruktions videoer m.m.

Skriftlige henvendelser skal sendes til EDIZON APS ApS, Fabrikvej 11 B, 8260 Viby J.

 1. Priser

Kan oplyses ved telefonisk henvendelse til EDIZON APSs kundeservice.

EDIZON APS tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forholder EDIZON APS sig ret til at ændre i prisene uden forudgående samtykke.

Der tages forbehold for udsolgte varer.

3.1 Betaling

EDIZON APS modtager betaling via bankoverførsel.

Bestilte varer vil først blive sendt, når faktura er blevet forudbetalt.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.

4 Misligholdelse, afbrydelse og mangler 

4.1 Købeloven
Købelovens almindelige regler om mangler finder anvendelse på de ydelser og produkter, som du køber hos EDIZON APS.

 1. Klage
  Hvis du vil klage over dine tjenester, produkter, regninger eller tilknyttede aftaler, skal du i første omgang kontakte EDIZON APSs kundeservice:

Kundeservice kontaktes på telefon 86 28 49 01.

E-mails til kundeservice sendes til info@edizon.dk

Hvis sagen ikke allerede bliver løst ved et opkald til kundeservice, kan du skrive en skriftlig klage til EDIZON APS. Skriftlige henvendelser skal sendes til EDIZON APS ApS, Fabrikvej 11 B, 8260 Viby J. eller på info@edizon.dk.

 1. Ansvar, lovvalg og værneting 

6.1 Kundens ansvar
Du er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

6.2 EDIZON APSs ansvar
EDIZON APS er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således at EDIZON APS
kun er ansvarlig for kundens direkte tab, og hæfter således aldrig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data, produktionstab, tab som følge af en aftale med tredjemand bortfalder m.v. EDIZON APSs ansvar er begrænset til et beløb svarende til det beløb, som du inden for de seneste op til 12 måneder har betalt til EDIZON APS i henhold til ServiceAftalen.

EDIZON APS er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af tekniske problemer, afbrydelser, eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til EDIZON APSs groft uagtsomme eller forsætlige handlinger og undladelser. EDIZON APS er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til produktfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

EDIZON APS er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af på produktet eller tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes
nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, medmindre EDIZON APS forsømmer at begrænse ulemperne.

EDIZON APS er ikke forpligtet til at opfylde denne aftale, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for EDIZON APSs kontrol (force majeure),
herunder men ikke begrænset til brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser,
væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske systemer, strømnet eller andre væsentlige faktorer, som EDIZON APS ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved Serviceaftalens indgåelse.

6.3 Lovvalg of værneting
Enhver tvist, som måtte opstå som følge af denne aftale skal afgøres efter dansk ret.

6.4 Ikrafttræden
Vilkårene træder i kraft Aug 2020.